Fita ka marrëveshje për shitje më keste më këto banka:, Raiffeisen Bank, TEB, BKT